ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร SDSK000036350 Kerry-Express 2018-12-07 00:00:00 N/A
สุพรชัย เทียมทองอ่อน SDSK000036337 Kerry-Express 2018-12-07 00:00:00 122018000027
ศิริลักษณ์ อิทธิประเวศน์ SDSK000036336 Kerry-Express 2018-12-07 00:00:00 122018000031
จตุชัย นันทวิชิต SDSK000036083 Kerry-Express 2018-12-06 00:00:00 122018000023
ตรีสวัสดิ์ รักหาบ SDSK000036082 Kerry-Express 2018-12-06 00:00:00 122018000021
ร้าน ก แสนดี EW492605488TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-06 00:00:00 N/A
สรญา เพชรรัตน์ EW492605505TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-06 00:00:00 122018000024
เจตนิพิฐ แท่นทอง EW492605491TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-06 00:00:00 122018000022
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี RB402689990TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-06 00:00:00 122018000018
สมพร พุทธารัตน์ EW492604417TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-04 00:00:00 122018000015
ปภินย์วิชฐ์ พ่วงวงษ์ EW492604385TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-04 00:00:00 122018000006
อภิเชษฐ วรบุตร EW492604377TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-04 00:00:00 122018000017
โตมร เข็มมงคล SDSK000035953 Kerry-Express 2018-12-04 00:00:00 122018000016
นุจรีย์ พรหมดิเรก SDSK000035951 Kerry-Express 2018-12-04 00:00:00 122018000003
ฑิฆัมพร สุนทรศัพท์ SDSK000035950 Kerry-Express 2018-12-04 00:00:00 122018000011
ธนา บุญชู EW492600809TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-03 00:00:00 122018000012
เชาวน์ อิ่มคง SDSK000035694 Kerry-kerry 2018-12-03 00:00:00 122018000014
ขนิษฐา บุตรเงิน SDSK000035691 Kerry-kerry 2018-12-03 00:00:00 122018000007
จิรพัฒน์ ลินทอง SDSK000035689 Kerry-Kerry 2018-12-03 00:00:00 122018000009
วิทยา สุขไมตรี SDSK000035686 Kerry-Kerry 2018-12-03 00:00:00 122018000005
ศราวุธ จันทร์วิเศษ SDSK000035685 Kerry-Kerry 2018-12-03 00:00:00 122018000010
อลงกรณ์ ศรีพงศ์พยอม SDSK000035683 Kerry-Kerry 2018-12-03 00:00:00 122018000008
ปาณิสรา ดอนไพรที SDSK000035680 Kerry-Kerry 2018-12-03 00:00:00 122018000013
อนุพันธ์ เขตบุญพร้อม SDSK000035684 Kerry-Kerry 2018-12-03 00:00:00 122018000004
ถาวร บัวป่า ED622426193TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-12-01 00:00:00 112018000176
วัชรินทร์ อาจสมบาล SDSK000035430 Kerry-Express 2018-12-01 00:00:00 112018000177
ทองไส ทิพย์โพธิ์สิงห์ SDSK000035465 Kerry-Express 2018-12-01 00:00:00 122018000001
ทรงศักดิ์ วิลัยรัตน์ SDSK000035464 Kerry-Express 2018-12-01 00:00:00 122018000002
เตือนใจ แสนนา SDSK000035430 Kerry-Express 2018-12-01 00:00:00 112018000169
ทองไสย ทิพย์โพธิ์สิงห์ SDSK000035445 Kerry-Express 2018-12-01 00:00:00 122018000001
ทรงศักดิ์ วิลัยรัตน์ SDSK000035444 Kerry-Express 2018-12-01 00:00:00 122018000002
ทรงศักดิ์ วิลัยรัตน์ SDSK000035444 Kerry-Express 2018-12-01 00:00:00 122018000002
นิพนธ์ พลกลาง SDSK000035294 Kerry-Express 2018-11-30 00:00:00 112018000174
สุพิมล โพธิจันทร์ SDSK000035293 Kerry-Express 2018-11-30 00:00:00 112018000170
สุดารัตน์ สีดาถม SDSK000035292 Kerry-Express 2018-11-30 00:00:00 112018000173
ละไม สารี SDSK000035291 Kerry-Express 2018-11-30 00:00:00 112018000171
ธนา บุญชู EV823409965TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-11-30 00:00:00 112018000172
ธนพัฒน์ ศิริสำราญ EV823409957TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-11-30 00:00:00 112018000175
ชัยศักดิ์ EV823409055TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-11-29 00:00:00 112018000166
อนุพันธ์ SDSK000035157 Kerry-Kerry 2018-11-29 00:00:00 112018000168
วิโรจน์ SDSK000035159 Kerry-Kerry 2018-11-29 00:00:00 112018000158
คุณ เทวินทร์ CG4898965 DHL-Green Bus-ปัว 2018-11-28 08:00:00 112018000156
คุณ อภิวัฒน์ SDSK000034996 Kerry-Express 2018-11-28 00:00:00 112018000165
คุณ อนุพันธ์ SDSK000034995 Kerry-Express 2018-11-28 00:00:00 112018000161
คุณ ฐิติกานต์ SDSK000034994 Kerry-Express 2018-11-28 00:00:00 112018000148
คุณ ไพฑูรย์ SDSK000034991 Kerry-Express 2018-11-28 00:00:00 112018000160
คุณ ชนาธิป SDSK000034989 Kerry-Express 2018-11-28 00:00:00 112018000163
คุณ อลงกรณ์ SDSK000034987 Kerry-Express 2018-11-28 00:00:00 112018000162
คุณ ธีร์ประภู SDSK000034984 Kerry-Express 2018-11-28 00:00:00 112018000159
คุณ ฐิติมา SDSK000034983 Kerry-Express 2018-11-28 00:00:00 112018000137
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร
Tracking number : SDSK000036350
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : สุพรชัย เทียมทองอ่อน
Tracking number : SDSK000036337
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000027
ชื่อลูกค้า : ศิริลักษณ์ อิทธิประเวศน์
Tracking number : SDSK000036336
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000031
ชื่อลูกค้า : จตุชัย นันทวิชิต
Tracking number : SDSK000036083
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000023
ชื่อลูกค้า : ตรีสวัสดิ์ รักหาบ
Tracking number : SDSK000036082
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000021
ชื่อลูกค้า : ร้าน ก แสนดี
Tracking number : EW492605488TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : สรญา เพชรรัตน์
Tracking number : EW492605505TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000024
ชื่อลูกค้า : เจตนิพิฐ แท่นทอง
Tracking number : EW492605491TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000022
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
Tracking number : RB402689990TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000018
ชื่อลูกค้า : สมพร พุทธารัตน์
Tracking number : EW492604417TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000015
ชื่อลูกค้า : ปภินย์วิชฐ์ พ่วงวงษ์
Tracking number : EW492604385TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000006
ชื่อลูกค้า : อภิเชษฐ วรบุตร
Tracking number : EW492604377TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000017
ชื่อลูกค้า : โตมร เข็มมงคล
Tracking number : SDSK000035953
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000016
ชื่อลูกค้า : นุจรีย์ พรหมดิเรก
Tracking number : SDSK000035951
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000003
ชื่อลูกค้า : ฑิฆัมพร สุนทรศัพท์
Tracking number : SDSK000035950
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-04 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000011
ชื่อลูกค้า : ธนา บุญชู
Tracking number : EW492600809TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000012
ชื่อลูกค้า : เชาวน์ อิ่มคง
Tracking number : SDSK000035694
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000014
ชื่อลูกค้า : ขนิษฐา บุตรเงิน
Tracking number : SDSK000035691
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000007
ชื่อลูกค้า : จิรพัฒน์ ลินทอง
Tracking number : SDSK000035689
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000009
ชื่อลูกค้า : วิทยา สุขไมตรี
Tracking number : SDSK000035686
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000005
ชื่อลูกค้า : ศราวุธ จันทร์วิเศษ
Tracking number : SDSK000035685
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000010
ชื่อลูกค้า : อลงกรณ์ ศรีพงศ์พยอม
Tracking number : SDSK000035683
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000008
ชื่อลูกค้า : ปาณิสรา ดอนไพรที
Tracking number : SDSK000035680
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000013
ชื่อลูกค้า : อนุพันธ์ เขตบุญพร้อม
Tracking number : SDSK000035684
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-03 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000004
ชื่อลูกค้า : ถาวร บัวป่า
Tracking number : ED622426193TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000176
ชื่อลูกค้า : วัชรินทร์ อาจสมบาล
Tracking number : SDSK000035430
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000177
ชื่อลูกค้า : ทองไส ทิพย์โพธิ์สิงห์
Tracking number : SDSK000035465
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000001
ชื่อลูกค้า : ทรงศักดิ์ วิลัยรัตน์
Tracking number : SDSK000035464
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000002
ชื่อลูกค้า : เตือนใจ แสนนา
Tracking number : SDSK000035430
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000169
ชื่อลูกค้า : ทองไสย ทิพย์โพธิ์สิงห์
Tracking number : SDSK000035445
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000001
ชื่อลูกค้า : ทรงศักดิ์ วิลัยรัตน์
Tracking number : SDSK000035444
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000002
ชื่อลูกค้า : ทรงศักดิ์ วิลัยรัตน์
Tracking number : SDSK000035444
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-12-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000002
ชื่อลูกค้า : นิพนธ์ พลกลาง
Tracking number : SDSK000035294
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000174
ชื่อลูกค้า : สุพิมล โพธิจันทร์
Tracking number : SDSK000035293
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000170
ชื่อลูกค้า : สุดารัตน์ สีดาถม
Tracking number : SDSK000035292
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000173
ชื่อลูกค้า : ละไม สารี
Tracking number : SDSK000035291
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000171
ชื่อลูกค้า : ธนา บุญชู
Tracking number : EV823409965TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000172
ชื่อลูกค้า : ธนพัฒน์ ศิริสำราญ
Tracking number : EV823409957TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000175
ชื่อลูกค้า : ชัยศักดิ์
Tracking number : EV823409055TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000166
ชื่อลูกค้า : อนุพันธ์
Tracking number : SDSK000035157
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000168
ชื่อลูกค้า : วิโรจน์
Tracking number : SDSK000035159
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000158
ชื่อลูกค้า : คุณ เทวินทร์
Tracking number : CG4898965
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-Green Bus-ปัว
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-28 08:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000156
ชื่อลูกค้า : คุณ อภิวัฒน์
Tracking number : SDSK000034996
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000165
ชื่อลูกค้า : คุณ อนุพันธ์
Tracking number : SDSK000034995
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000161
ชื่อลูกค้า : คุณ ฐิติกานต์
Tracking number : SDSK000034994
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000148
ชื่อลูกค้า : คุณ ไพฑูรย์
Tracking number : SDSK000034991
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000160
ชื่อลูกค้า : คุณ ชนาธิป
Tracking number : SDSK000034989
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000163
ชื่อลูกค้า : คุณ อลงกรณ์
Tracking number : SDSK000034987
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000162
ชื่อลูกค้า : คุณ ธีร์ประภู
Tracking number : SDSK000034984
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000159
ชื่อลูกค้า : คุณ ฐิติมา
Tracking number : SDSK000034983
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-11-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000137

Powered by MakeWebEasy.com