ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
บริษัท แท็พ เซอร์คอน จำกัด EI987846799TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2020 072020000014
คุณ ณัฏฐ์ ED019170681TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 27, 2020 072020000011
คุณ สายฝน ED019162699TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 22, 2020 072020000010
คุณ รชต EF663747997TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 13, 2020 072020000006
คุณ สุพิชัย EF663748003TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 08, 2020 072020000005
นายวรวุฒิ วงภูทร 082317271675 J&T Express Jul 04, 2020 072020000004
คุณ ธนวันท์ 820314301892 J&T Express-Express Jul 02, 2020 072020000003
คุณ พิบูลย์ 820314295883 J&T Express-Express Jul 02, 2020 072020000002
คุณ พิบูลย์ 820314295883 J&T Express-Express Jul 02, 2020 072020000002
คุณ ใกล้จิต ED019128882TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 29, 2020 062020000008
คุณ ประพัฒน์ ED019128879TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 29, 2020 062020000010
คุณ สมหญิง SDSK000115593 Kerry-Express Jun 20, 2020 062020000005
คุณ สมบูรณ์ EF663747949TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 12, 2020 062020000004
คุณ ณรรทิพัชร์ EF663747935TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 11, 2020 062020000003
คุณ ทัศนียา EF663747966TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 08, 2020 062020000002
คุณ รัฐกล ED019107763TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 05, 2020 062020000001
คุณ วันนา EF663747921TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 21, 2020 052020000009
คุณ พงศ์ธนา 820247629040 J&T Express-Express May 16, 2020 052020000008
คุณ เขตรัฐ EF663747918TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 13, 2020 052020000007
คุณ ชาญอัมพร SDSK000110686 Kerry-Express May 09, 2020 052020000006
คุณ อสรา EI723377973TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 08, 2020 052020000005
คุณ สายัน EF663747895TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 07, 2020 052020000004
คุณ สมบัติ EF663747881TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 04, 2020 052020000003
คุณ ธนพงศ์ EF663747864TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 02, 2020 042020000008
คุณ กาญจนา EF663747878TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 02, 2020 052020000002
คุณ สมบัติ EF663747855TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 02, 2020 052020000001
คุณ วรรณภา EF663747847TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 27, 2020 042020000007
คุณ ภัทร์ชนนท์ EF663747802TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 22, 2020 042020000006
คุณ กชพรรณ EI723338422TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 13, 2020 042020000004
คุณ สยาม EI723338419TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 13, 2020 042020000005
คุณ Panuwat EI23347217TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 11, 2020 042020000003
คุณ อรัญญา EF663747793TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 03, 2020 042020000002
คุณ ชนาธิป EF663747714TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 02, 2020 042020000001
คุณ ปรีดี CG5512509 -Green Bus-เชียงราย2 Mar 31, 2020 032020000021
คุณ วิภาวรรณ (2 orders) EF663747820TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 31, 2020 032020000019
คุณ องค์ลออ EF663747745TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 27, 2020 032020000018
โรงเรียนบ้านหนองหลวง 820174913375 J&T Express-Express Mar 24, 2020 032020000016
คุณ พัชรี EF663747705TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000017
คุณ พัชรี EF663747705TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 24, 2020 032020000017
ร้านภูเซ็นเตอร์ EF663747731TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 18, 2020 032020000014
คุณ ประสิทธิ์ EF663747691TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 18, 2020 032020000013
คุณ อธิพงศ์ 1502003086979 Nim Express-Express Mar 14, 2020 032020000004
คุณ อธิพงศ์ 1502003086979 Nim Express-Express Mar 14, 2020 032020000003
คุณ สิริณิฉาวริณทร์ 820165762006 J&T Express-Express Mar 14, 2020 032020000011
คุณ รัฐพงษ์ EF663747665TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 11, 2020 032020000009
ณัฐฐพจ 820161512693 J&T Express-Express Mar 09, 2020 032020000007
คุณ สิทธิกร EF663747657TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 05, 2020 032020000005
คุณ เปรมชัย EF663747643TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 03, 2020 032020000002
คุณ ธีระพล 820156296831 J&T Express-Express Mar 02, 2020 022020000046
คุณ อรนาฎ EF663747630TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 02, 2020 022020000047
ชื่อลูกค้า : บริษัท แท็พ เซอร์คอน จำกัด
Tracking number : EI987846799TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000014
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฏฐ์
Tracking number : ED019170681TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000011
ชื่อลูกค้า : คุณ สายฝน
Tracking number : ED019162699TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000010
ชื่อลูกค้า : คุณ รชต
Tracking number : EF663747997TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000006
ชื่อลูกค้า : คุณ สุพิชัย
Tracking number : EF663748003TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000005
ชื่อลูกค้า : นายวรวุฒิ วงภูทร
Tracking number : 082317271675
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : คุณ ธนวันท์
Tracking number : 820314301892
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000003
ชื่อลูกค้า : คุณ พิบูลย์
Tracking number : 820314295883
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : คุณ พิบูลย์
Tracking number : 820314295883
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : คุณ ใกล้จิต
Tracking number : ED019128882TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000008
ชื่อลูกค้า : คุณ ประพัฒน์
Tracking number : ED019128879TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000010
ชื่อลูกค้า : คุณ สมหญิง
Tracking number : SDSK000115593
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000005
ชื่อลูกค้า : คุณ สมบูรณ์
Tracking number : EF663747949TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000004
ชื่อลูกค้า : คุณ ณรรทิพัชร์
Tracking number : EF663747935TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : คุณ ทัศนียา
Tracking number : EF663747966TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : คุณ รัฐกล
Tracking number : ED019107763TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : คุณ วันนา
Tracking number : EF663747921TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000009
ชื่อลูกค้า : คุณ พงศ์ธนา
Tracking number : 820247629040
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000008
ชื่อลูกค้า : คุณ เขตรัฐ
Tracking number : EF663747918TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000007
ชื่อลูกค้า : คุณ ชาญอัมพร
Tracking number : SDSK000110686
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000006
ชื่อลูกค้า : คุณ อสรา
Tracking number : EI723377973TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000005
ชื่อลูกค้า : คุณ สายัน
Tracking number : EF663747895TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004
ชื่อลูกค้า : คุณ สมบัติ
Tracking number : EF663747881TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : คุณ ธนพงศ์
Tracking number : EF663747864TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000008
ชื่อลูกค้า : คุณ กาญจนา
Tracking number : EF663747878TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002
ชื่อลูกค้า : คุณ สมบัติ
Tracking number : EF663747855TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : คุณ วรรณภา
Tracking number : EF663747847TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000007
ชื่อลูกค้า : คุณ ภัทร์ชนนท์
Tracking number : EF663747802TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000006
ชื่อลูกค้า : คุณ กชพรรณ
Tracking number : EI723338422TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : คุณ สยาม
Tracking number : EI723338419TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000005
ชื่อลูกค้า : คุณ Panuwat
Tracking number : EI23347217TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
ชื่อลูกค้า : คุณ อรัญญา
Tracking number : EF663747793TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : คุณ ชนาธิป
Tracking number : EF663747714TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : คุณ ปรีดี
Tracking number : CG5512509
ประเภทการส่งสินค้า : -Green Bus-เชียงราย2
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000021
ชื่อลูกค้า : คุณ วิภาวรรณ (2 orders)
Tracking number : EF663747820TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000019
ชื่อลูกค้า : คุณ องค์ลออ
Tracking number : EF663747745TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000018
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนบ้านหนองหลวง
Tracking number : 820174913375
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000016
ชื่อลูกค้า : คุณ พัชรี
Tracking number : EF663747705TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000017
ชื่อลูกค้า : คุณ พัชรี
Tracking number : EF663747705TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000017
ชื่อลูกค้า : ร้านภูเซ็นเตอร์
Tracking number : EF663747731TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000014
ชื่อลูกค้า : คุณ ประสิทธิ์
Tracking number : EF663747691TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000013
ชื่อลูกค้า : คุณ อธิพงศ์
Tracking number : 1502003086979
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000004
ชื่อลูกค้า : คุณ อธิพงศ์
Tracking number : 1502003086979
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : คุณ สิริณิฉาวริณทร์
Tracking number : 820165762006
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000011
ชื่อลูกค้า : คุณ รัฐพงษ์
Tracking number : EF663747665TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000009
ชื่อลูกค้า : ณัฐฐพจ
Tracking number : 820161512693
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000007
ชื่อลูกค้า : คุณ สิทธิกร
Tracking number : EF663747657TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000005
ชื่อลูกค้า : คุณ เปรมชัย
Tracking number : EF663747643TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : คุณ ธีระพล
Tracking number : 820156296831
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000046
ชื่อลูกค้า : คุณ อรนาฎ
Tracking number : EF663747630TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000047

Powered by MakeWebEasy.com