ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา

ผู้ให้บริการขนส่ง

ไปรษณีย์ไทย Kerry DHL Fed Ex
วันที่/เวลา ส่งสินค้า ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ
2017-11-17 00:00:00 คุณ นฤดล ET960116195TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000055
2017-11-17 00:00:00 คุณ คมศร ET960116181TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000082
2017-11-17 00:00:00 คุณ สุวิทย์ ET960116178TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000081
2017-11-16 00:00:00 คุณบุญเชิด ET960115226TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000065
2017-11-16 00:00:00 คุณปุริมพล SSAN000108206 Kerry-express 112017000077
2017-11-15 00:00:00 คุณสมไชย ET657200632TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000071
2017-11-15 00:00:00 คุณจิรวัฒน์ ET657200629TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000060
2017-11-15 00:00:00 คุณนภาพร ET657200615TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000074
2017-11-15 00:00:00 คุณเกริกไกร ET657200601TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000073
2017-11-15 00:00:00 คุณปิยะนันท์ SSAN000107675 Kerry-express 112017000076
2017-11-15 00:00:00 คุณนิรันดร์ SSAN000107673 Kerry-express 112017000068
2017-11-14 00:00:00 คุณเทวินทร์ CG369304 8.00น. DHL-Green Bus 112017000070
2017-11-14 00:00:00 คุณรัตน์จินันท์ ET657209588TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000058
2017-11-14 00:00:00 คุณศิริลักษณ์ ET657209574TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000066
2017-11-14 00:00:00 คุณดนุพล ET657209565TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000064
2017-11-14 00:00:00 คุณสมไชย ET657209557TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000069
2017-11-14 00:00:00 คุณจักรี RM202255560TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000063
2017-11-14 00:00:00 คุณรัฏใจ ET657209543TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000067
2017-11-13 00:00:00 คุณพิมพา ET657208636TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000029
2017-11-13 00:00:00 คุณจิรพิพัฒน์ ET657208622TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000028
2017-11-13 00:00:00 คุณวิยะวัฒน์ ET657208619TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000061
2017-11-13 00:00:00 คุณไพฑูรย์ ET657208605TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000026
2017-11-13 00:00:00 คุณโรงเรียนอูทอง ET657208596TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000038
2017-11-13 00:00:00 คุณอัมพร ET657208582TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000042
2017-11-13 00:00:00 คุณขนิษฐา ET657208579TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000056
2017-11-13 00:00:00 คุณศิรวัฒน์ SSUT007076415 Kerry-express 112017000057
2017-11-11 00:00:00 คุณ วุฒิไกร SSAN000105396 Kerry-Express 112017000049
2017-11-11 00:00:00 คุณอลงกรณ์ ET657193565TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000054
2017-11-11 00:00:00 คุณรังสรรค์ ET657193551TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000052
2017-11-11 00:00:00 คุณณัฐพล ET657193548TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000053
2017-11-11 00:00:00 คุณประเสริฐ ET657193534TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000051
2017-11-10 11:00:00 คุณ สมมาตร สากเหล็ก Fed Ex-นครชัยทัวร์ 112017000043
2017-11-10 08:00:00 Butterfly Test RAYONG DHL-NCA 092017000023
2017-11-10 00:00:00 คุณพรพิมล ET657206414TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000048
2017-11-10 00:00:00 คุณละออง ET657192009TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000019
2017-11-10 00:00:00 คุณอัครเดช ET657191992TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000050
2017-11-10 00:00:00 Mr ET657191989TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000040
2017-11-10 00:00:00 คุณ ปิยพัทนดนย์ 10:00AM UBON Fed Ex-NCA 112017000007
2017-11-09 00:00:00 คุณ กุลวดี 08:00AM RAYONG DHL-NCA 112017000036
2017-11-09 00:00:00 คุณ นราศักดิ์ RM202241305TH ไปรษณีย์ไทย 112017000027
2017-11-09 00:00:00 คุณ ชญาณัฏฐ์ ET657192715TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000024
2017-11-09 00:00:00 คุณ นลธวัช ET657192701TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000039
2017-11-09 00:00:00 คุณ กนกวรรณ ET657192692TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000044
2017-11-09 00:00:00 คุณ มลชัย ET657192689TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000117
2017-11-09 00:00:00 คุณ เกริกไกร ET657192658TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000113
2017-11-09 00:00:00 คุณ ณิชาพร ET657192675TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000037
2017-11-09 00:00:00 คุณ ภาณุวัฒน์ ET657192661TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 092017000023
2017-11-08 08:00:00 คุณ ประสบชัย BUS NO. C417 Fed Ex-นครชัยทัวร์ (พิษณุโลก) 112017000030
2017-11-08 00:00:00 คุณ อนงค์ RM202243805TH ไปรษณีย์ไทย 112017000031
2017-11-08 00:00:00 คุณ ยุทธพงศ์ ET657190175TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000109
2017-11-08 00:00:00 คุณ ชนินทร์ ET657190161TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000035
2017-11-08 00:00:00 คุณ สมุทร ET657190158TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000034
2017-11-07 00:00:00 คุณสิทธิชัย CG4358106 ถึง 08.00 น. DHL-Green Bus 112017000032
2017-11-07 00:00:00 คุณสมไชย ET657162735TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000022
2017-11-07 00:00:00 คุณสุริยา ET657162727TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000026
2017-11-07 00:00:00 คุณภัคพงศ์ ET657162713TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000005
2017-11-07 00:00:00 คุณสุวิทย์ ET657162700TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000033
2017-11-06 00:00:00 คุณ มนต์ชัย SSUT007073481 Kerry-Express 112017000021
2017-11-06 00:00:00 คุณ เขตตะวัน SSUT007073479 Kerry-Express 112017000025
2017-11-06 00:00:00 คุณ จิรพิพัฒน์ ET545998687TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000028
2017-11-06 00:00:00 คุณ ภัทรภร ET545998673TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000018
2017-11-06 00:00:00 คุณ รัฎใจ ET545998660TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000012
2017-11-06 00:00:00 คุณ ละออง ET545998656TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000019
2017-11-06 00:00:00 คุณ อัจฉรา ET545998642TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000020
2017-11-04 00:00:00 คุณ สุทิน (สินค้าที่ค้างส่งค่ะ) EU299206785TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000006
2017-11-04 00:00:00 คุณ นัชรีญา (สินค้าค้างส่งค่ะ) EU299206771TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000010
2017-11-04 00:00:00 สุทิน EU299206785TH ไปรษณีย์ไทย-EMS
2017-11-04 00:00:00 นัชรีญา EU299206771TH ไปรษณีย์ไทย-EMS
2017-11-04 00:00:00 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม RM103897253TH ไปรษณีย์ไทย 112017000015
2017-11-04 00:00:00 วรพันธ์ ET657158223TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000016
2017-11-04 00:00:00 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ET657158210TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000106
2017-11-04 00:00:00 สมชาย ET657158206TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000004
2017-11-03 00:00:00 คุณสุทิน ET775883917TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000006
2017-11-03 00:00:00 คุณนัชรีญา ET775883003TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000010
2017-11-03 00:00:00 คุณเตือนใจ SSAN000100938 Kerry-ems 112017000014
2017-11-02 00:00:00 คุณไพรัตน์ ET657157024TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000107
2017-11-02 00:00:00 คุณสิริพร ET657157007TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000122
2017-11-02 00:00:00 คุณพันกร ET657156995TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000123
2017-11-02 00:00:00 คุณสุพิมล ET657157015TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000008
2017-11-02 00:00:00 คุณภัคพงศ์ ET657156987TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000005
2017-11-02 00:00:00 คุณพัฒนพงษ์ SSAN000100452 Kerry-express 112017000009
2017-11-02 00:00:00 คุณณัฐวุฒิ CG4351128 DHL-Greenbus 102017000121
2017-11-01 00:00:00 คุณ วินัย ET657158603TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 092017000050
2017-11-01 00:00:00 คุณ ศิลปชัย ET657158594TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000002
2017-11-01 00:00:00 คุณ นที ET657158585TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000115
2017-11-01 00:00:00 คุณ เรวัช ET657158577TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000001
2017-11-01 00:00:00 คุณ เพชร ET657158563TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000120
2017-11-01 00:00:00 คุณ รัตนวุฒิ ET657158550TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000120
2017-10-31 00:00:00 คุณ สาคร RM103895663TH ไปรษณีย์ไทย 102017000119
2017-10-31 00:00:00 คุณ ฮัสซาน ET657152781TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000112
2017-10-31 00:00:00 คุณ ตรัยมิตร ET657152778TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000118
2017-10-31 00:00:00 คุณ กิตติพัฒน์ ET657152764TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000116
2017-10-31 00:00:00 คุณ อดิศักดิ์ RL508113660TH ไปรษณีย์ไทย 102017000095
2017-10-31 00:00:00 คุณ มลชัย SSUT007070900 Kerry-Express 102017000117
2017-10-30 00:00:00 คุณอนุชา ET657149385TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000114
2017-10-30 00:00:00 คุณสุรพล ET657149368TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000099
2017-10-30 00:00:00 คุณไพรัตน์ ET657149368TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000107
2017-10-30 00:00:00 คุณชาญณรงค์ ET657149354TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000096
2017-10-30 00:00:00 คุณมนตรี ET657149345TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000111
2017-10-30 00:00:00 คุณวิลาวัลย์ ET657149337TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000108
2017-10-30 00:00:00 บริษัท ศ.เพื่อนคิด ET657151640TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000104
2017-10-30 00:00:00 คุณภานุพล SSKP000047011 Kerry-express 102017000102
2017-10-28 00:00:00 คุณกนกพร ET657134125TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000105
2017-10-28 00:00:00 คุณธานินทร์ SNOH000202054 Kerry-ems 102017000103
2017-10-27 00:00:00 คุณธนกฤต ET657126747TH ไปรษณีย์ไทย-EMS
2017-10-27 00:00:00 คุณพิษณุ ET657126755TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000100
2017-10-27 00:00:00 คุณชนินทร์ ET657126733TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000098
2017-10-27 00:00:00 คุณสิทธิพร ET657126720TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000101
2017-10-25 00:00:00 ธีรวรรณ ET657126217TH ไปรษณีย์ไทย-EMS
2017-10-25 00:00:00 ฐิติมา ET657126203TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000092
2017-10-25 00:00:00 ศักดิ์สิทธิ์ ET657126203TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000091
2017-10-25 00:00:00 นายวสันต์ ET657126185TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000093
2017-10-24 00:00:00 คุณพิษณุ ET657125619TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000087
2017-10-24 00:00:00 บัณฑิต SSUT007068308 Kerry 102017000089
2017-10-24 00:00:00 ธีรวรรณ SSUT007068304 Kerry 102017000088
2017-10-24 00:00:00 ร.ต.ณรงค์ RM103883841TH ไปรษณีย์ไทย 102017000085
2017-10-24 00:00:00 จิรายุ ET545996292TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000084
2017-10-24 00:00:00 เตือนใจ ET545996289TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000057
2017-10-21 00:00:00 คุณนิตดาพร ET545992769TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000067
2017-10-20 00:00:00 วิศรุต ET545991627TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000076
2017-10-20 00:00:00 นที ET545997885TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000083
2017-10-20 00:00:00 ธนกฤต ET545997871TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000082
Powered by MakeWebEasy.com