ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณ ชาตรี RSYS000052350 Kerry-Express Oct 12, 2019 1020190000110
คุณ กุมเรศ RSYS000052349 Kerry-Express Oct 12, 2019 102019000111
คุณ กาญจนา RSYS000052348 Kerry-Express Oct 12, 2019 102019000108
คุณ เสาวรส RSYS000052347 Kerry-Express Oct 12, 2019 102019000113
คุณ สุรีมาส RSYS000052345 Kerry-Express Oct 12, 2019 102019000112
คุณ สุวรรณี RSYS00001340 Kerry-Express Oct 10, 2019 102019000064
คุณ ชนาชิป RSYS000052137 Kerry-Express Oct 10, 2019 102019000100
คุณ ปุญณรัสมิ์ RSYS000052136 Kerry-Express Oct 10, 2019 102019000099
คุณ ศุภรัตน์ RSYS000052135 Kerry-Express Oct 10, 2019 102019000096
คุณ อังคาร RSYS000052134 Kerry-Express Oct 10, 2019 102019000093
รร.วัดไผ่งาม RSYS0000052133 Kerry-Express Oct 10, 2019 102019000097
คุณ ธงชัย RSYS000052132 Kerry-Express Oct 10, 2019 102019000094
คุณชวลิต EF454947439TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2019 102019000092
คุณ อาธร EF454947425TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2019 102019000090
คุณประวิทย์ EF454947411TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2019 102019000095
คุณ ปิยะวิทย์ EF454947408TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 10, 2019 102019000098
คุณ มหิดล SDSK000086160 Kerry-Express Oct 09, 2019 102019000085
คุณ ปรีชา SDSK000086158 Kerry-Express Oct 09, 2019 102019000055
คุณ วิชญะ SDSK000086157 Kerry-Express Oct 09, 2019 102019000087
คุณ เศรษฐ์ฐวัฒน์ SDSK000086156 Kerry-Express Oct 09, 2019 102019000088
คุณ อาคม EF454948142TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 09, 2019 N/A
คุณ สมบัติ SDSK000086037 Kerry-Express Oct 08, 2019 102019000086
คุณ ไพทูน SDSK000086036 Kerry-Express Oct 08, 2019 102019000080
คุณ สุริยะ SDSK000086034 Kerry-Express Oct 08, 2019 102019000084
คุณ สุริยะ SDSK000086034 Kerry-Express Oct 08, 2019 102019000084
คุณ ต่อตระกูล SDSK000086033 Kerry-Express Oct 08, 2019 102019000082
คุณ ประสบชัย SDSK000086032 Kerry-Express Oct 08, 2019 102019000076
คุณ สุรพงค์ SDSK000085881 Kerry-Express Oct 07, 2019 102019000070
คุณ พิเชษฐ์ SDSK000085880 Kerry-Express Oct 07, 2019 102019000078
คุณ ฉัตรชัย SDSK000085879 Kerry-Express Oct 07, 2019 102019000079
คุณ ชาตรี SDSK000085878 Kerry-Express Oct 07, 2019 102019000071
คุณ จิรวัทร SDSK000085877 Kerry-Express Oct 07, 2019 102019000072
คุณ ศรัณย์ภัทร SDSK000085876 Kerry-Express Oct 07, 2019 102019000052
คุณ จิรายุ SDSK000085875 Kerry-Express Oct 07, 2019 102019000073
คุณ อัฐพล SDSK00085874 Kerry-Express Oct 07, 2019 102019000074
คุณ ภัทราวดี SDSK000085873 Kerry-Express Oct 07, 2019 102019000077
คุณ อาคม(ส่งตามไป) SDSK000085872 Kerry-Express Oct 07, 2019 N/A
รร.วัดศรัทธาธรรม SDSK00008871 Kerry-Express Oct 07, 2019 102019000049
คุณ วิทยะวัฒน์ SDSK000085870 Kerry-Express Oct 07, 2019 102019000075
คุณ ภูมินทร์ SDSK000085708 Kerry-Express Oct 05, 2019 102019000056
คุณ สวรรค์ ์SDSK000085706 Kerry-Express Oct 05, 2019 102019000045
คุณ อาคม SDSK000085705 Kerry-Express Oct 05, 2019 102019000059
คุณ อัฐพล SDSK000085703 Kerry-Express Oct 05, 2019 102019000051
คุณ ศุภชัย SDSK000085702 Kerry-Express Oct 05, 2019 102019000066
คุณ นราศักดิ์ SDSK000085699 Kerry-Express Oct 05, 2019 102019000065
คุณ ฐิติมา SDSK000085698 Kerry-Express Oct 05, 2019 102019000063
คุณ วณิดา SDSK000085695 Kerry-Express Oct 05, 2019 102019000034
คุณ ธีระชล SDSK000085693 Kerry-Express Oct 05, 2019 102019000053
คุณ ทรงศักดิ์ (เอกสาร) SDSK000085692 Kerry-Express Oct 05, 2019 092019000394
คุณ เย็นใจ SDSK000085691 Kerry-Express Oct 05, 2019 102019000057
ชื่อลูกค้า : คุณ ชาตรี
Tracking number : RSYS000052350
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 1020190000110
ชื่อลูกค้า : คุณ กุมเรศ
Tracking number : RSYS000052349
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000111
ชื่อลูกค้า : คุณ กาญจนา
Tracking number : RSYS000052348
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000108
ชื่อลูกค้า : คุณ เสาวรส
Tracking number : RSYS000052347
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000113
ชื่อลูกค้า : คุณ สุรีมาส
Tracking number : RSYS000052345
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000112
ชื่อลูกค้า : คุณ สุวรรณี
Tracking number : RSYS00001340
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000064
ชื่อลูกค้า : คุณ ชนาชิป
Tracking number : RSYS000052137
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000100
ชื่อลูกค้า : คุณ ปุญณรัสมิ์
Tracking number : RSYS000052136
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000099
ชื่อลูกค้า : คุณ ศุภรัตน์
Tracking number : RSYS000052135
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000096
ชื่อลูกค้า : คุณ อังคาร
Tracking number : RSYS000052134
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000093
ชื่อลูกค้า : รร.วัดไผ่งาม
Tracking number : RSYS0000052133
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000097
ชื่อลูกค้า : คุณ ธงชัย
Tracking number : RSYS000052132
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000094
ชื่อลูกค้า : คุณชวลิต
Tracking number : EF454947439TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000092
ชื่อลูกค้า : คุณ อาธร
Tracking number : EF454947425TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000090
ชื่อลูกค้า : คุณประวิทย์
Tracking number : EF454947411TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000095
ชื่อลูกค้า : คุณ ปิยะวิทย์
Tracking number : EF454947408TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000098
ชื่อลูกค้า : คุณ มหิดล
Tracking number : SDSK000086160
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000085
ชื่อลูกค้า : คุณ ปรีชา
Tracking number : SDSK000086158
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000055
ชื่อลูกค้า : คุณ วิชญะ
Tracking number : SDSK000086157
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000087
ชื่อลูกค้า : คุณ เศรษฐ์ฐวัฒน์
Tracking number : SDSK000086156
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000088
ชื่อลูกค้า : คุณ อาคม
Tracking number : EF454948142TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : คุณ สมบัติ
Tracking number : SDSK000086037
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000086
ชื่อลูกค้า : คุณ ไพทูน
Tracking number : SDSK000086036
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000080
ชื่อลูกค้า : คุณ สุริยะ
Tracking number : SDSK000086034
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000084
ชื่อลูกค้า : คุณ สุริยะ
Tracking number : SDSK000086034
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000084
ชื่อลูกค้า : คุณ ต่อตระกูล
Tracking number : SDSK000086033
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000082
ชื่อลูกค้า : คุณ ประสบชัย
Tracking number : SDSK000086032
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000076
ชื่อลูกค้า : คุณ สุรพงค์
Tracking number : SDSK000085881
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000070
ชื่อลูกค้า : คุณ พิเชษฐ์
Tracking number : SDSK000085880
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000078
ชื่อลูกค้า : คุณ ฉัตรชัย
Tracking number : SDSK000085879
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000079
ชื่อลูกค้า : คุณ ชาตรี
Tracking number : SDSK000085878
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000071
ชื่อลูกค้า : คุณ จิรวัทร
Tracking number : SDSK000085877
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000072
ชื่อลูกค้า : คุณ ศรัณย์ภัทร
Tracking number : SDSK000085876
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000052
ชื่อลูกค้า : คุณ จิรายุ
Tracking number : SDSK000085875
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000073
ชื่อลูกค้า : คุณ อัฐพล
Tracking number : SDSK00085874
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000074
ชื่อลูกค้า : คุณ ภัทราวดี
Tracking number : SDSK000085873
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000077
ชื่อลูกค้า : คุณ อาคม(ส่งตามไป)
Tracking number : SDSK000085872
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : N/A
ชื่อลูกค้า : รร.วัดศรัทธาธรรม
Tracking number : SDSK00008871
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000049
ชื่อลูกค้า : คุณ วิทยะวัฒน์
Tracking number : SDSK000085870
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000075
ชื่อลูกค้า : คุณ ภูมินทร์
Tracking number : SDSK000085708
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000056
ชื่อลูกค้า : คุณ สวรรค์
Tracking number : ์SDSK000085706
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000045
ชื่อลูกค้า : คุณ อาคม
Tracking number : SDSK000085705
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000059
ชื่อลูกค้า : คุณ อัฐพล
Tracking number : SDSK000085703
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000051
ชื่อลูกค้า : คุณ ศุภชัย
Tracking number : SDSK000085702
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000066
ชื่อลูกค้า : คุณ นราศักดิ์
Tracking number : SDSK000085699
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000065
ชื่อลูกค้า : คุณ ฐิติมา
Tracking number : SDSK000085698
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000063
ชื่อลูกค้า : คุณ วณิดา
Tracking number : SDSK000085695
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000034
ชื่อลูกค้า : คุณ ธีระชล
Tracking number : SDSK000085693
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000053
ชื่อลูกค้า : คุณ ทรงศักดิ์ (เอกสาร)
Tracking number : SDSK000085692
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000394
ชื่อลูกค้า : คุณ เย็นใจ
Tracking number : SDSK000085691
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000057

Powered by MakeWebEasy.com