ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณ วิมล 820487341413 J&T Express-Express Oct 21, 2020 102020000014
คุณ ฐิติพงค์ ED326332649TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000015
คุณ ภูวไนย 820485391342 J&T Express-Express Oct 20, 2020 102020000013
คุณ จตุชัย ED326326731TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 15, 2020 102020000008
คุณ ไพลิน 820464991986 J&T Express-Express Oct 10, 2020 102020000007
คุณ สุรพงษ์ ED326319639TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 09, 2020 102020000006
คุณ ศิรวัฒน์ 820462591922 J&T Express-Express Oct 09, 2020 102020000005
กิตติ์ธเนศ ED326319214TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 08, 2020 102020000003
คุณ พลสินธุ์ ED326317261TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 01, 2020 092020000026
คุณ มลชัย RU997864050TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 01, 2020 102020000001
คุณ ญาโณทัย 820446287581 J&T Express-Express Oct 01, 2020 092020000027
คุณ ศิริญาภรณ์ ED326320835TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 30, 2020 092020000024
คุณ อุดม ED326308962TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 24, 2020 092020000022
คุณ อนันต์ 820431444932 J&T Express-Express Sep 23, 2020 092020000021
คุณ ภัทราวุฒิ ED326308066TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 22, 2020 092020000016
คุณ ณัฐพงศ์ SDSK000126295 Kerry-Express Sep 21, 2020 092020000019
คุณ ณัฐพงศ์ ED326307511TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 21, 2020 092020000019
คุณ กนกาญจน์ ED326306856TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 19, 2020 092020000018
คุณ หัตถหาญจน์ ED326306621TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 18, 2020 092020000017
คุณ ภูมิเพ็ญ(ส่งตามไป) ED886627777TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2020 092020000010
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม ED326305802TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 16, 2020 092020000015
คุณ กนกกาญจน์ SDSK000125811 Kerry-Express Sep 15, 2020 092020000013
คุณ หัตถกาญจน์ ED326305351TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 15, 2020 092020000012
คุณ ชมพูนุช ED326305348TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 15, 2020 092020000014
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม EH306234228TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2020 092020000011
คุณ ภูมิเพ็ญ EH306234245TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 14, 2020 092020000010
คุณ อินทิรา SDSK000125379 Kerry-Express Sep 10, 2020 092020000007
คุณ วรณัน ED326303165TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 10, 2020 092020000009
คุณ ไพรัตน์ ED326303157TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 10, 2020 092020000008
คุณ พรทิพย์ ED019189762TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 09, 2020 092020000006
คุณ ภูมิเพ็ญ EX545527586TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 07, 2020 092020000001
คุณ ธณาวุฒิ ED295858401TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 06, 2020 092020000002
คุณ ทรงชัย (Box 2/2) ED295858392TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 06, 2020 092020000004
คุณ ทรงชัย (Box 1/2) ED295858375TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 06, 2020 092020000004
คุณ วศินา ED295858389TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 06, 2020 092020000003
คุณ ธนพัฒน์(ส่งเพิ่ม) 820397516503 J&T Express-Express Sep 01, 2020 082020000013
คุณ ปรีดา ED019199380TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 01, 2020 082020000020
คุณ ภูวรินทร์ 820391721004 J&T Express-Express Aug 28, 2020 082020000019
คุณ อชิรวัฒน์ SDSK000124283 Kerry-Express Aug 28, 2020 082020000016
คุณ คมสันต์ ED019186125TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 27, 2020 082020000017
คุณ สุปัญญา ED019186117TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 27, 2020 082020000018
คุณ ภูบดินทร์ ED019195309TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 25, 2020 082020000015
คุณ ธนพัฒน์ 820382139942 J&T Express-Express Aug 21, 2020 082020000013
โรงเรียนสมอทอง ED019193325TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 20, 2020 082020000012
คุณ ชยางกูร ED019180794TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 13, 2020 082020000010
คุณ เพิ่มพูน ED019180785TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 13, 2020 082020000011
คุณ วงศกร ED019180777TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 13, 2020 082020000009
คุณ ณัฐพงศ์ ED019169785TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 11, 2020 082020000008
คุณ กนกอร 820367120790 J&T Express-Express Aug 10, 2020 082020000007
คุณ ประสาน ED019177897TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2020 082020000006
ชื่อลูกค้า : คุณ วิมล
Tracking number : 820487341413
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000014
ชื่อลูกค้า : คุณ ฐิติพงค์
Tracking number : ED326332649TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000015
ชื่อลูกค้า : คุณ ภูวไนย
Tracking number : 820485391342
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000013
ชื่อลูกค้า : คุณ จตุชัย
Tracking number : ED326326731TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000008
ชื่อลูกค้า : คุณ ไพลิน
Tracking number : 820464991986
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000007
ชื่อลูกค้า : คุณ สุรพงษ์
Tracking number : ED326319639TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000006
ชื่อลูกค้า : คุณ ศิรวัฒน์
Tracking number : 820462591922
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000005
ชื่อลูกค้า : กิตติ์ธเนศ
Tracking number : ED326319214TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000003
ชื่อลูกค้า : คุณ พลสินธุ์
Tracking number : ED326317261TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000026
ชื่อลูกค้า : คุณ มลชัย
Tracking number : RU997864050TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000001
ชื่อลูกค้า : คุณ ญาโณทัย
Tracking number : 820446287581
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000027
ชื่อลูกค้า : คุณ ศิริญาภรณ์
Tracking number : ED326320835TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000024
ชื่อลูกค้า : คุณ อุดม
Tracking number : ED326308962TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000022
ชื่อลูกค้า : คุณ อนันต์
Tracking number : 820431444932
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000021
ชื่อลูกค้า : คุณ ภัทราวุฒิ
Tracking number : ED326308066TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000016
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐพงศ์
Tracking number : SDSK000126295
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000019
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐพงศ์
Tracking number : ED326307511TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000019
ชื่อลูกค้า : คุณ กนกาญจน์
Tracking number : ED326306856TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000018
ชื่อลูกค้า : คุณ หัตถหาญจน์
Tracking number : ED326306621TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000017
ชื่อลูกค้า : คุณ ภูมิเพ็ญ(ส่งตามไป)
Tracking number : ED886627777TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000010
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
Tracking number : ED326305802TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000015
ชื่อลูกค้า : คุณ กนกกาญจน์
Tracking number : SDSK000125811
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000013
ชื่อลูกค้า : คุณ หัตถกาญจน์
Tracking number : ED326305351TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000012
ชื่อลูกค้า : คุณ ชมพูนุช
Tracking number : ED326305348TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000014
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
Tracking number : EH306234228TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000011
ชื่อลูกค้า : คุณ ภูมิเพ็ญ
Tracking number : EH306234245TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000010
ชื่อลูกค้า : คุณ อินทิรา
Tracking number : SDSK000125379
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000007
ชื่อลูกค้า : คุณ วรณัน
Tracking number : ED326303165TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000009
ชื่อลูกค้า : คุณ ไพรัตน์
Tracking number : ED326303157TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000008
ชื่อลูกค้า : คุณ พรทิพย์
Tracking number : ED019189762TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000006
ชื่อลูกค้า : คุณ ภูมิเพ็ญ
Tracking number : EX545527586TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : คุณ ธณาวุฒิ
Tracking number : ED295858401TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : คุณ ทรงชัย (Box 2/2)
Tracking number : ED295858392TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : คุณ ทรงชัย (Box 1/2)
Tracking number : ED295858375TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : คุณ วศินา
Tracking number : ED295858389TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : คุณ ธนพัฒน์(ส่งเพิ่ม)
Tracking number : 820397516503
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000013
ชื่อลูกค้า : คุณ ปรีดา
Tracking number : ED019199380TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000020
ชื่อลูกค้า : คุณ ภูวรินทร์
Tracking number : 820391721004
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000019
ชื่อลูกค้า : คุณ อชิรวัฒน์
Tracking number : SDSK000124283
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000016
ชื่อลูกค้า : คุณ คมสันต์
Tracking number : ED019186125TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000017
ชื่อลูกค้า : คุณ สุปัญญา
Tracking number : ED019186117TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000018
ชื่อลูกค้า : คุณ ภูบดินทร์
Tracking number : ED019195309TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000015
ชื่อลูกค้า : คุณ ธนพัฒน์
Tracking number : 820382139942
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000013
ชื่อลูกค้า : โรงเรียนสมอทอง
Tracking number : ED019193325TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000012
ชื่อลูกค้า : คุณ ชยางกูร
Tracking number : ED019180794TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000010
ชื่อลูกค้า : คุณ เพิ่มพูน
Tracking number : ED019180785TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000011
ชื่อลูกค้า : คุณ วงศกร
Tracking number : ED019180777TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000009
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐพงศ์
Tracking number : ED019169785TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000008
ชื่อลูกค้า : คุณ กนกอร
Tracking number : 820367120790
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000007
ชื่อลูกค้า : คุณ ประสาน
Tracking number : ED019177897TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000006

Powered by MakeWebEasy.com