ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณ ศุภวิชญ์ 820109157615 J&T Express-Express Dec 07, 2019 122019000055
คุณ ประสบชัย 820109154852 J&T Express-Express Dec 07, 2019 122019000048
คุณ พรมมี 820109162250 J&T Express-Express Dec 07, 2019 122019000049
ห้างหุ้นส่วน ก.แสนดี จำกัด 820109159881 J&T Express-Express Dec 07, 2019 122019000051
คุณ ภูวไนย 820109152413 J&T Express-Express Dec 07, 2019 122019000052
คุณ จิรายุส 820109082030 J&T Express-Express Dec 07, 2019 122019000050
คุณ พิชัย 820109082752 J&T Express-Express Dec 07, 2019 122019000056
คุณ อิสรา EF664200275TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2019 122019000042
คุณ ณรงค์ EF664200261TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2019 122019000041
คุณ หรินทร์ EF664200258TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2019 122019000045
คุณ เสริมศักดิ์ EF664200244TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2019 122019000037
คุณ เกศินี EF664200235TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2019 122019000044
คุณ ชาตรี EF664200227TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2019 122019000035
คุณ สารีปะ ED886609668TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2019 122019000038
คุณ สมจิตต์ ED886609654TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2019 122019000043
คุณ ศุภชัย ED886609645TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2019 122019000040
คุณ นิรันดร์ 820107953630 J&T Express-Express Dec 05, 2019 122019000032
คุณ กฤติยา 820107954514 J&T Express-Express Dec 05, 2019 122019000033
คุณ อลงกรณ์ 820107950911 J&T Express-Express Dec 05, 2019 122019000039
คุณ ธวัชชัย 820107951983 J&T Express-Express Dec 05, 2019 122019000036
คุณ จตุวีร์ 820107952683 J&T Express-Express Dec 05, 2019 122019000034
คุณ มหิดล 820107502454 J&T Express-Express Dec 04, 2019 112019000118
คุณ เศรษฐชัย 820107502535 J&T Express-Express Dec 04, 2019 122019000022
คุณ ภัทร์ภูมิ 820107500645 J&T Express-Express Dec 04, 2019 122019000023
คุณ เกื้อเกียรติ 820107499960 J&T Express-Express Dec 04, 2019 122019000025
คุณ ลิขิตดง EF454954845TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2019 122019000017
คุณ วินาวรรณ EF454954837TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2019 122019000021
คุณ สนธยา EF454954823TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2019 122019000027
คุณ ธีรวัฒน์ EF454954810TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2019 122019000013
คุณ ศิรินทิพย์ ED886609107TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2019 122019000024
คุณ ไพฑูรย์ ED886609098TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2019 122019000020
คุณ พัฒนเดช ED886609084TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2019 122019000030
คุณ จตุชัย ED886609075TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2019 122019000019
คุณ สมบัติ ED886609067TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2019 122019000028
คุณ ธนกร ED886609053TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 04, 2019 122019000029
คุณ พิชัย RSYS000057058 Kerry-Express Dec 03, 2019 122019000010
คุณ สมศักดิ์ RSYS000057057 Kerry-Express Dec 03, 2019 122019000014
คุณ กษิดิ์เดช RSYS000057056 Kerry-Express Dec 03, 2019 122019000015
คุณ อภิรัฐ RSYS000057055 Kerry-Express Dec 03, 2019 122019000016
คุณ สุวรรณี RSYS000057054 Kerry-Express Dec 03, 2019 122019000001
คุณ มงคล RSYS000057053 Kerry-Express Dec 03, 2019 122019000006
คุณ ศุภวิชญ์ SDSK000092177 Kerry-Express Dec 02, 2019 122019000007
คุณ รัตน์จินนท์ SDSK000092176 Kerry-Express Dec 02, 2019 112019000190
คุณ ยอดชาย SDSK000092175 Kerry-Express Dec 02, 2019 112019000183
คุณ อัฐพล SDSK000092173 Kerry-Express Dec 02, 2019 122019000005
คุณ ธีระชล SDSK000092172 Kerry-Express Dec 02, 2019 122019000004
คุณ ทราทิศ SDSK000092171 Kerry-Express Dec 02, 2019 112019000192
คุณ จันทร์จีรา EF663746546TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 02, 2019 112019000171
คุณ เรวัช EF663746594TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 02, 2019 112019000188
คุณ วัลลภา EF663746563TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 02, 2019 112019000167
ชื่อลูกค้า : คุณ ศุภวิชญ์
Tracking number : 820109157615
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000055
ชื่อลูกค้า : คุณ ประสบชัย
Tracking number : 820109154852
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000048
ชื่อลูกค้า : คุณ พรมมี
Tracking number : 820109162250
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000049
ชื่อลูกค้า : ห้างหุ้นส่วน ก.แสนดี จำกัด
Tracking number : 820109159881
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000051
ชื่อลูกค้า : คุณ ภูวไนย
Tracking number : 820109152413
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000052
ชื่อลูกค้า : คุณ จิรายุส
Tracking number : 820109082030
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000050
ชื่อลูกค้า : คุณ พิชัย
Tracking number : 820109082752
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000056
ชื่อลูกค้า : คุณ อิสรา
Tracking number : EF664200275TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000042
ชื่อลูกค้า : คุณ ณรงค์
Tracking number : EF664200261TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000041
ชื่อลูกค้า : คุณ หรินทร์
Tracking number : EF664200258TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000045
ชื่อลูกค้า : คุณ เสริมศักดิ์
Tracking number : EF664200244TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000037
ชื่อลูกค้า : คุณ เกศินี
Tracking number : EF664200235TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000044
ชื่อลูกค้า : คุณ ชาตรี
Tracking number : EF664200227TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000035
ชื่อลูกค้า : คุณ สารีปะ
Tracking number : ED886609668TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000038
ชื่อลูกค้า : คุณ สมจิตต์
Tracking number : ED886609654TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000043
ชื่อลูกค้า : คุณ ศุภชัย
Tracking number : ED886609645TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000040
ชื่อลูกค้า : คุณ นิรันดร์
Tracking number : 820107953630
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000032
ชื่อลูกค้า : คุณ กฤติยา
Tracking number : 820107954514
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000033
ชื่อลูกค้า : คุณ อลงกรณ์
Tracking number : 820107950911
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000039
ชื่อลูกค้า : คุณ ธวัชชัย
Tracking number : 820107951983
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000036
ชื่อลูกค้า : คุณ จตุวีร์
Tracking number : 820107952683
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000034
ชื่อลูกค้า : คุณ มหิดล
Tracking number : 820107502454
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000118
ชื่อลูกค้า : คุณ เศรษฐชัย
Tracking number : 820107502535
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000022
ชื่อลูกค้า : คุณ ภัทร์ภูมิ
Tracking number : 820107500645
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000023
ชื่อลูกค้า : คุณ เกื้อเกียรติ
Tracking number : 820107499960
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000025
ชื่อลูกค้า : คุณ ลิขิตดง
Tracking number : EF454954845TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000017
ชื่อลูกค้า : คุณ วินาวรรณ
Tracking number : EF454954837TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000021
ชื่อลูกค้า : คุณ สนธยา
Tracking number : EF454954823TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000027
ชื่อลูกค้า : คุณ ธีรวัฒน์
Tracking number : EF454954810TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000013
ชื่อลูกค้า : คุณ ศิรินทิพย์
Tracking number : ED886609107TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000024
ชื่อลูกค้า : คุณ ไพฑูรย์
Tracking number : ED886609098TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000020
ชื่อลูกค้า : คุณ พัฒนเดช
Tracking number : ED886609084TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000030
ชื่อลูกค้า : คุณ จตุชัย
Tracking number : ED886609075TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000019
ชื่อลูกค้า : คุณ สมบัติ
Tracking number : ED886609067TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000028
ชื่อลูกค้า : คุณ ธนกร
Tracking number : ED886609053TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000029
ชื่อลูกค้า : คุณ พิชัย
Tracking number : RSYS000057058
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000010
ชื่อลูกค้า : คุณ สมศักดิ์
Tracking number : RSYS000057057
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000014
ชื่อลูกค้า : คุณ กษิดิ์เดช
Tracking number : RSYS000057056
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000015
ชื่อลูกค้า : คุณ อภิรัฐ
Tracking number : RSYS000057055
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000016
ชื่อลูกค้า : คุณ สุวรรณี
Tracking number : RSYS000057054
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : คุณ มงคล
Tracking number : RSYS000057053
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 03, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000006
ชื่อลูกค้า : คุณ ศุภวิชญ์
Tracking number : SDSK000092177
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000007
ชื่อลูกค้า : คุณ รัตน์จินนท์
Tracking number : SDSK000092176
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000190
ชื่อลูกค้า : คุณ ยอดชาย
Tracking number : SDSK000092175
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000183
ชื่อลูกค้า : คุณ อัฐพล
Tracking number : SDSK000092173
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000005
ชื่อลูกค้า : คุณ ธีระชล
Tracking number : SDSK000092172
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000004
ชื่อลูกค้า : คุณ ทราทิศ
Tracking number : SDSK000092171
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000192
ชื่อลูกค้า : คุณ จันทร์จีรา
Tracking number : EF663746546TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000171
ชื่อลูกค้า : คุณ เรวัช
Tracking number : EF663746594TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000188
ชื่อลูกค้า : คุณ วัลลภา
Tracking number : EF663746563TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000167

Powered by MakeWebEasy.com